วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์

วิสัยทัศน์

สำนักงานมีระบบ
โรงเรียนมีมาตรฐาน
นักเรียนมีคุณภาพ

พันธกิจ

พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน
การจัดการศึกษาแก่ประชากร
วัยเรียนโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพ
สู่ระดับสากล


ค่านิยมองค์การ
มุ่งผลสัมฤทธิ์
มีจิตบริการ
ทำงานเป็นทีม

กลยุทธ์

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
และส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้
2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึก
ในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ขยายโอการทางการศึกษา
ให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา ตามแนวทางการ
กระจายอำนาจ เน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน
6. ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายร่วม
พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

สถิติผู้เข้าชม เริ่ม 3 ม.ค. 2556

388481
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
220
1351
7228
370154
39087
31278
388481

Your IP: 54.166.108.167
Server Time: 2014-10-31 06:49:18

ปฏิทิน

ตุลาคม 2014
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

เวลา

พยากรณ์อากาศ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ง ที่ 64 สพป.อุทัยธานี เขต 1

PTT Oil Price